หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50 %
ประจำ 12 เดือน 3.25 %
ประจำ 24 เดือน 3.50 %
มีผล 11 พ.ค.59 เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


กำหนดอัตราการถือหุ้น
D:\โลโก้สอ..JPG

                              ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด
                                                 เรื่อง กำหนดอัตราการถือหุ้น 
                                      

                                              ————————————————————————

         เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของสมาชิกคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง
อัตราการถือหุ้นรายเดือนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการเงินในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีมติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ให้ยกเลิกประกาศเรื่อง กำหนดอัตราการถือหุ้น ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 และให้กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วน ของจำนวนเงินได้รายเดือน ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน การถือหุ้นรายเดือน
(บาท)
(หุ้น)
ไม่เกิน
20,000
ไม่น้อยกว่า   30 แต่ไม่เกิน   500
เกินกว่า
20,000 ถึง 40,000
ไม่น้อยกว่า   60 แต่ไม่เกิน 1,500
เกินกว่า
40,000 ถึง 60,000
ไม่น้อยกว่า 120 แต่ไม่เกิน 2,000
เกินกว่า
60,000 ถึง 80,000
ไม่น้อยกว่า 200 แต่ไม่เกิน 2,500
เกินกว่า
80,000 ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า 300 แต่ไม่เกิน 3,000

         สำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ ให้มีสิทธิถือหุ้นรายเดือนไดไม่เกิน 3,000 หุ้นต่อเดือน
สมาชิกที่ประสงค์จะเพิ่มอัตราการถือหุ้นรายเดือนให้สูงขึ้นภายในอัตราที่กำหนดให้กระทำได้
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ แต่ในปีหนึ่งๆ จะขอเพิ่มมากกว่าสองครั้งไม่ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 เป็นต้นไป