THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LTD.
Website Title
ฝ่ายบริหาร  
 

 

 
 

นายมรุต หมุดเพ็ชร์

ผู้จัดการ (โทร : 1101)

 
 

 

 

นางสิริลักษณ์ สถิตย์ไทย

(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

(โทร : 1102)

นางสมรัก สัมพันธ์เวชกุล

(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ)

(โทร : 1104)

น.ส.นลินพร อิ่มเอม

(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ)

(โทร : 1103)

  แผนกเงินกู้สามัญ  
     

สุคนธรส บุญยัง

ร/ก หัวหน้าแผนก

(โทร : 1201)

สุรัชนี เอี่ยมลอย

(โทร : 1202)

นิรมาน เปี่ยมปิ่นวงศ์

(โทร : 1205)

หนึ่งฤทัย บุญสุภา

(โทร : 1204)

 

กฤษณา อู่ทอง

(โทร : 1204)

 

วิภา สิงห์เถื่อน

(โทร : 1207)

 

จีรณา สุขเกษม

(โทร : 1208)

 

นิติญาภรณ์ ขุนสุนทร

(โทร : 1202)

 

ชัชวาล ขาวขุนชิต

(โทร : 1206)

 

  แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
     

ศิริปวีณ์ อำพันธ์หอม

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1301)

พนิตตา โสหา

(โทร : 1304)

จิรปรียา หุนกระโทก

(โทร : 1305)

จันตนา ปุ่นปฐม

(โทร : 1302)

 

กรรณิกา ธำรงทอง

(โทร : 1303)

 

อนุรักษ์ สุยสำอางค์

(โทร : 1305)

 

  แผนกเงินกู้พิเศษ  
     

พรรณราย ธารธรรมวงศ์

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1121)

ศิวกร สุทธิคีรี

(โทร : 1122)

ณัฐวัฒน์ ยุทธประเสริฐ

(โทร : 1122)

  แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้  
   

ญานิสา สุวรรณกษาปณ์

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1401)

สุริษา แต่งตั้ง

(โทร : 1402)

วิลาวรรณ ชินสมบูรณ์

(โทร : 1403)

ปุณยนุช เกษรา

(โทร : 1404)

อภิศรา ศรีวรรณ

(โทร : 1404)

ประภาวัลย์ อยู่รุ่งเรือง

(โทร : 1404)

แผนกติดตามและตรวจสอบงานประกันเงินกู้
     

วิวรรณ วัชรธัญทิพย์

(โทร : 1405)

ขวัญทิชา สายสุมาลย์

(โทร : 1406)

 

กมลวรรณ วงษ์วิลาศ

(โทร : 1406)

  แผนกเงินฝาก  
     
   

 

ขวัญหทัย แสงเงินอ่อน

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1161)

 

นภัทร โพธิบุตร

(โทร : 1162)

 

ศรนรินทร์ บุญญานิตย์

(โทร : 1162)

 

อนัญพร วรยศ

(โทร : 1162)

 

  แผนกประชาสัมพันธ์  
   
   

 

วงเดือน วัฒนะ

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1151)

 

โกลัญญา เตวิชทักดนัย

(โทร : 1152)

ธนิตา นะราริด

(โทร :1152 )

สมวลี เนียมณรงค์

(โทร : 1100, 0)

     
  แผนกสวัสดิการสมาชิก  
     

วิภา แสงสกุล

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1141)

ธิดารัตน์ ณ สงขลา

(โทร : 1142)

จิตรารจิส ควรคิด

(โทร : 1132)

  แผนกการเงิน  
   
 

ขวัญเงิน ปานเอม

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1171)

 

สุรทิน อิ้งจะนิล

(หน้าเคาน์เตอร์)

อัจฉรา จิตรอำไพ

(หน้าเคาน์เตอร์)

กุลนันท์ พินชัยศรี

(โทร : 1172)

ดลยา สะมันยี

(โทร : 1172)

ภัทรียา เอื้อวงศ์อารี

(โทร : 1173)

รุ่งอรุณ รักวีรธรรม

(โทร : 1173)

     

 

 

 

 

  แผนกตรวจสอบ  
     

นวลจันทร์ ปรุงสุคนธ์

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1111)

 

จริยา คำเอี่ยม

(โทร : 1112)

มณฑาทิพย์ งามกาละ

(โทร : 1112)

  แผนกบัญชี  
   

วิรัตน์ ด้วงเพ็งรักษ์

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1131)

รณยศ เกียรติวานิชกุล

(โทร : 1133)

ดาริกา ทองสุข

(โทร : 1133)

 

กานดา อุสาหะ

(โทร : 1132)

สุภารัตน์ ภูเจริญ

(โทร : 1132)

 

     
  แผนกเลขานุการ  
     

พันธ์ธิดา พฤกษุโช

(หัวหน้าแผนกเลขา)

(โทร : 1601)

ปิยะธิดา มานะปิยะ

(โทร : 1603)

รัชนี ชินทองคำ

(โทร : 1604)

 

นรมน การสะสม

(โทร : 1602)

อภิญญา ด้วงเพ็งรักษ

(โทร : 1602)

 

 

 

 

  แผนกธุรการ  
     

อรรถพร มากศิริ

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1501)

นันทพร โชติกะสุภา

(โทร : 1701)

กรรณิกา ธำรงทอง

(โทร :1701)

มัตติกร นาคกล่อม

(โทร : 1503)

พรรษ์นรา แสงสุริยา

(โทร :1504)

มนตรี อาภาผล

(โทร : 1504)

 

ราตรี พินชัยศรี

(โทร : 1503)

กฤศ์ภิมณฑ์ หุ่นแจ้งกุลวัฒน์

(โทร : 1502)

มงคล สะมันยี

(โทร :1505)

   
 

นายกฤษดา ทองคำพันธ์

(โทร.1503)

 
 

 

 
  แผนกนิติการ  
     
   

 

อมรศักดิ์ วงษ์วิลาศ

หัวหน้าแผนก

(โทร :1901 )

 

ศรชัย ผากา

(โทร : 1902)

ดำรงศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์

(โทร : 1902)

กชมล นัญประภรณ์

(โทร : 1902)

 

 

 

 

 

 
  แผนกประมวลผล  
     
   

 

กนกพร มังคละภาณุพงศ์

หัวหน้าแผนก

(โทร : 1801)

 

     

ชลธิชา ศุภโชครังสรรค์

(โทร : 1802)

จิรัชยา แสงเสนาะ

(โทร : 1803)

สุชน กรกระโทก

(โทร : 1804)

 

 

 

สมมาตร แซ่จู

(โทร : 1801)

รวิวรรณ เขียวสระคู

(โทร : 1804)

ว่าที่ร.ค.ชัยวัฒน์ ทวีผล

(โทร : 1802)

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง (ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ)
   

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ปณท จำนวน 4 หมายเลข ได้แก่
0-2831-3682 นายอรรถพร มากสิริ หัวหน้าแผนกธุรการ
0-2831-3827 นางสุรัชนี เอี่ยมลอย แผนกเงินกู้สามัญ
0-2831-3828 น.ส.จันตนา ปุ่นปฐม แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
0-2831-3829 น.ส.ญานิสา สุวรรณกษาปณ์ หัวหน้าแผนกทะเบียนหุ้น
     
หมายเลขโทรศัพท์ภายในของ กสท จำนวน 8 หมายเลข ได้แก่
0-2104-4691 ผจก.สอ.กสท.  
0-2104-1103 ผช.ผจก.(อ)  
0-2104-4689 ผช.ผจก(ง)  
0-2104-4690 ผช.ผจก(ส)  
0-2104-4225 น.ส.ญานิสา สุวรรณกษาปณ์ หัวหน้าแผนกทะเบียนหุ้น
0-2104-4244 นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน หัวหน้าแผนกเงินฝาก
0-2104-4621 น.ส.สุคนธรส บุญยัง ร/กหัวหน้าแผนกเงินกู้สามัญ
0-2104-4227 หมายเลขเครื่องโทรสารชั้น 1  
0-2104-4232 บริษัท กรุงไทย แอกซ่าจำกัด  

 

 

 

 


All Right Reserved @ 2008, สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2104-4344 โทรสาร 0-2104-4344 ต่อ 1333

หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการ
ส่วนงาน
ภาพกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ
สถานที่ตั้ง
SITE MAP
ติดต่อเรา
 
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
3.25 %
ประจำ 24 เดือน
3.50 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 11 พ.ค.59 เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ
5.50 %
กู้ฉุกเฉิน
5.75 %