สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
MENU
คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ

 • นายพายัพ ไตรยวงค์
 • ประธานกรรมการ
 • 0908995611
 • นายอุกฤษฎ์ ดุลยเกษม
 • กรรมการ
 • นายสุวพันธ์ วาดเขียน
 • กรรมการ
 • นางจิตต์พิสุทธิ์ ยอดวิเศษ
 • กรรมการ
 • นายชิษณุชา ชุณหศาสตร์
 • กรรมการ
 • นายสุเทพ ศรีไตรภพ
 • กรรมการ
 • นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์
 • กรรมการและเลขานุการ
 • 0908995613

คณะกรรมการเงินกู้

 • นายสกล ไม้เกตุ
 • ประธานกรรมการ
 • 0908995614
 • นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์
 • กรรมการ
 • 0908995613
 • นายชิษณุชา ชุณหศาสตร์
 • กรรมการ
 • นายอนุชิต รักชีพ
 • กรรมการ
 • นายวสุพัชร์ ภาษี
 • กรรมการ
 • นายประพันธ์ ณ สงขลา
 • กรรมการ
 • นายสราวุธ กะวิกุล
 • กรรมการและเลขานุการ
 • 0632046008

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 • นายอุกฤษฎ์ ดุลยเกษม
 • ประธานกรรมการ
 • 0908995612
 • นายสราวุธ กะวิกุล
 • กรรมการ
 • 0632046008
 • นายสกล ไม้เกตุ
 • กรรมการ
 • 0908995614
 • นางสาวบุษรา นาวกรด
 • กรรมการ
 • นายขจิต การเดช
 • กรรมการ
 • นายโกษิต ดิฐภักดีเดช
 • กรรมการ
 • นายสุวพันธ์ วาดเขียน
 • กรรมการและเลขานุการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์