สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
MENU
แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ สอ.กสท. ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) มีดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเอื้ออาทรต่อชุมชน"

พันธกิจ (Mission)

สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์

เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ทั้งด้านการออมและการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีความมั่นคง และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก

เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้มีทัศนคติที่ดี ประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในงานลดขั้นตอนการทำงาน และปฏิบัติงานด้วยใจรักเพื่อเพิ่มคุณค่างานด้วยหัวใจบริการ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์