สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
MENU

โครงสร้างข้อมูลบุคลากร


ฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายมรุต หมุดเพ็ชร์
 • นายมรุต หมุดเพ็ชร์
 • ผู้จัดการ
 • 0632046007
 • ภายใน 1101
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสมรัก สัมพันธ์เวชกุล
 • นางสมรัก สัมพันธ์เวชกุล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
 • 0632046009
 • ภายใน 1104
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวนลินพร อิ่มเอม
 • นางสาวนลินพร อิ่มเอม
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
 • 0632046010
 • ภายใน 1103

แผนกเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวรัชนี ชินทองคำ
 • นางสาวรัชนี ชินทองคำ
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046012
 • ภายใน 1601
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางปิยะธิดา มานะปิยะ
 • นางปิยะธิดา มานะปิยะ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวขวัญทิชา สายสุมาลย์
 • นางสาวขวัญทิชา สายสุมาลย์
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวฤทัยฤทัย ตระกูลสุนทรชัย
 • นางสาวฤทัยฤทัย ตระกูลสุนทรชัย

แผนกธุรการ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางจิรัชยา แสงเสนาะ
 • นางจิรัชยา แสงเสนาะ
 • รักษาการหัวหน้าแผนก
 • 0632046014
 • ภายใน 1502
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวราตรี พินชัยศรี
 • นางสาวราตรี พินชัยศรี
 • ภายใน 1701
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายมงคล สะมันยี
 • นายมงคล สะมันยี
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายพันศักดิ์ กะลัมพะวณิช
 • นายพันศักดิ์ กะลัมพะวณิช
 • 0632046016
 • ภายใน 1504
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวศรินทร สุขขี
 • นางสาวศรินทร สุขขี
 • 0632046015
 • ภายใน 1503
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายชาคริต มณี
 • นายชาคริต มณี

แผนกกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายอมรศักดิ์ วงษ์วิลาศ
 • นายอมรศักดิ์ วงษ์วิลาศ
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046017
 • ภายใน 1901
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายศรชัย ผากา
 • นายศรชัย ผากา
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ
 • นางสาวจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม และการสัมมนา

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวโกลัญญา เตวิชทักดนัย
 • นางสาวโกลัญญา เตวิชทักดนัย
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046018
 • ภายใน 1151
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายพรรษ์นรา แสงสุริยา
 • นายพรรษ์นรา แสงสุริยา
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวอภิญญา ด้วงเพ็งรักษ์
 • นางสาวอภิญญา ด้วงเพ็งรักษ์
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาววิชชุดา หมุดเพ็ชร์
 • นางสาววิชชุดา หมุดเพ็ชร์

แผนกสวัสดิการสมาชิก

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวธิดารัตน์ ณ สงขลา
 • นางสาวธิดารัตน์ ณ สงขลา
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046019
 • ภายใน 1141
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวกฤศ์ภิมณฑ์ อดิศวงษ์สกุล
 • นางสาวกฤศ์ภิมณฑ์ อดิศวงษ์สกุล
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวจิตตารจิส ควรคิด
 • นางสาวจิตตารจิส ควรคิด

แผนกบัญชี

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางกานดา อุสาหะ
 • นางกานดา อุสาหะ
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046024
 • ภายใน 1131
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวดาริกา ทองสุข
 • นางสาวดาริกา ทองสุข
 • ภายใน 1132
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวกุลนันท์ พินชัยศรี
 • นางสาวกุลนันท์ พินชัยศรี
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวศิริรัต แซ่จู
 • นางสาวศิริรัต แซ่จู
 • 0632046025
 • ภายใน 1132

แผนกการเงินและการลงทุน

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวภัทรียา เอื้อวงศ์อารีย์
 • นางสาวภัทรียา เอื้อวงศ์อารีย์
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046020
 • ภายใน 1171
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวสุภารัตน์ ภูเจริญ
 • นางสาวสุภารัตน์ ภูเจริญ
 • 0632046022
 • ภายใน 1173
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวดลยา สะมันยี
 • นางสาวดลยา สะมันยี
 • 0632046021
 • ภายใน 1172
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวอรปพัชสรณ์ อัครชิณานันท์
 • นางสาวอรปพัชสรณ์ อัครชิณานันท์
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวรุ่งอรุณ รักวีรธรรม
 • นางสาวรุ่งอรุณ รักวีรธรรม
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวชลลดา ลายนารี
 • นางสาวชลลดา ลายนารี
 • 0632046023
 • ภายใน 1174
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายวัชรวิทย์ ยัสพันธุ์
 • นายวัชรวิทย์ ยัสพันธุ์
 • พนักงานการเงินและการลงทุน

แผนกเงินฝาก

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน
 • นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046026
 • ภายใน 1161
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวนภัทร โพธิบุตร
 • นางสาวนภัทร โพธิบุตร
 • 0632046027
 • ภายใน 1162
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวอนัญพร ชูทับทิม
 • นางสาวอนัญพร ชูทับทิม
 • ภายใน 1162

แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางวิลาวรรณ ชินสมบูรณ์
 • นางวิลาวรรณ ชินสมบูรณ์
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046046
 • ภายใน 1301
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายศรนรินทร์ บุญญานิตย์
 • นายศรนรินทร์ บุญญานิตย์
 • 0632046048
 • ภายใน 1302
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางนันทพร โชติกะสุภา
 • นางนันทพร โชติกะสุภา
 • 0632046049
 • ภายใน 1303
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวนิติญาภรณ์ ขุนสุนทร
 • นางสาวนิติญาภรณ์ ขุนสุนทร
 • 0632046051
 • ภายใน 1304
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวสมวลี เนียมณรงค์
 • นางสาวสมวลี เนียมณรงค์
 • 0632046047
 • ภายใน 1305
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวกชมน มากศิริ
 • นางสาวกชมน มากศิริ
 • 0632046050
 • ภายใน 1306

แผนกเงินกู้พิเศษ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายศิวกร สุทธิคีรี
 • นายศิวกร สุทธิคีรี
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046044
 • ภายใน 1122
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายณัฐวัฒน์ ยุทธประเสริฐ
 • นายณัฐวัฒน์ ยุทธประเสริฐ
 • 0632046045
 • ภายใน 1123
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายกฤษฎา ทองคำพันธุ์
 • นายกฤษฎา ทองคำพันธุ์
 • 0632046043
 • ภายใน 1121

แผนกเงินกู้สามัญ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวสุคนธรส บุญยัง
 • นางสาวสุคนธรส บุญยัง
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046033
 • ภายใน 1201
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางหนึ่งฤทัย บุญสุภา
 • นางหนึ่งฤทัย บุญสุภา
 • 0632046037
 • ภายใน 1205
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางนิรมาน เปี่ยมปิ่นวงศ์
 • นางนิรมาน เปี่ยมปิ่นวงศ์
 • 0632046035
 • ภายใน 1203
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวนรมน การสะสม
 • นางสาวนรมน การสะสม
 • 0632046036
 • ภายใน 1204
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวกมลวรรณ วงษ์วิลาศ
 • นางสาวกมลวรรณ วงษ์วิลาศ
 • 0632046039
 • ภายใน 1207
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายชัชวาล ขาวขุนชิต
 • นายชัชวาล ขาวขุนชิต
 • 0632046040
 • ภายใน 1208
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวภาวิน ทองแย้ม
 • นางสาวภาวิน ทองแย้ม
 • 0632046042
 • ภายใน 1210
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายอนุรักษ์ สุยสำอางค์
 • นายอนุรักษ์ สุยสำอางค์
 • 0632046041
 • ภายใน 1209
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาววรรณิศา โคตรภูธร
 • นางสาววรรณิศา โคตรภูธร
 • 0632046038
 • ภายใน 1206

แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวสุริษา แต่งตั้ง
 • นางสาวสุริษา แต่งตั้ง
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046052
 • ภายใน 1401
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวจันตนา ปุ่นปฐม
 • นางสาวจันตนา ปุ่นปฐม
 • 0659506577
 • ภายใน 1405
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวปุณยนุช เกษรา
 • นางสาวปุณยนุช เกษรา
 • 0632046053
 • ภายใน 1402
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวจีรณา สุขเกษม
 • นางสาวจีรณา สุขเกษม
 • 0632046054
 • ภายใน 1403
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวประภาวัลย์ อยู่รุ่งเรือง
 • นางสาวประภาวัลย์ อยู่รุ่งเรือง
 • 0655218474
 • ภายใน 1404
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวนวภรณ์ กลับพุก
 • นางสาวนวภรณ์ กลับพุก
 • 0632046034
 • ภายใน 1404

แผนกติดตามและเร่งรัดหนี้

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายดำรงศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์
 • นายดำรงศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046055
 • ภายใน 1421
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายรณยศ เกียรติวานิชกุล
 • นายรณยศ เกียรติวานิชกุล
 • 0632046056
 • ภายใน 1422
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวอภิศรา ศรีวรรณ
 • นางสาวอภิศรา ศรีวรรณ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาววิภา สิงห์เถื่อน
 • นางสาววิภา สิงห์เถื่อน
 • 0655218993
 • ภายใน 1423
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายมัตติกร นาคกล่อม
 • นายมัตติกร นาคกล่อม
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายณัฐพงษ์ จันตะบุญ
 • นายณัฐพงษ์ จันตะบุญ

แผนกตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวชลธิชา ศุภโชครังสรรค์
 • นางสาวชลธิชา ศุภโชครังสรรค์
 • ภายใน 1112

แผนกประมวลผล

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายสุชน กรกระโทก
 • นายสุชน กรกระโทก
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046028
 • ภายใน 1801
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายสมมาตร แซ่จู
 • นายสมมาตร แซ่จู
 • 0632046030
 • ภายใน 1803
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ทวีผล
 • ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ทวีผล
 • 0922470418
 • ภายใน 1806
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายพีรพล พิมพ์รัตน์
 • นายพีรพล พิมพ์รัตน์
 • 0632046031
 • ภายใน 1804
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายชุมพล จิตต์พิพัฒน์
 • นายชุมพล จิตต์พิพัฒน์
 • 0632046032
 • ภายใน 1805
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายสรชัย อินทโสตถิ
 • นายสรชัย อินทโสตถิ
 • 0632046029
 • ภายใน 1802
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์