สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
MENU

โครงสร้างข้อมูลบุคลากร


ฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายมรุต หมุดเพ็ชร์
 • นายมรุต หมุดเพ็ชร์
 • ผู้จัดการ
 • 0632046007
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสมรัก สัมพันธ์เวชกุล
 • นางสมรัก สัมพันธ์เวชกุล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
 • 0632046009
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายอมรศักดิ์ วงษ์วิลาศ
 • นายอมรศักดิ์ วงษ์วิลาศ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
 • 0632046010
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายดำรงศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์
 • นายดำรงศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 • 0632046026
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางจิรัชยา แสงเสนาะ
 • นางจิรัชยา แสงเสนาะ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 0659506577

แผนกเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวรัชนี ชินทองคำ
 • นางสาวรัชนี ชินทองคำ
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046035
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวอรปพัชสรณ์ อัครชิณานันท์
 • นางสาวอรปพัชสรณ์ อัครชิณานันท์
 • งานการประชุม
 • 0632046036
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวขวัญทิชา สายสุมาลย์
 • นางสาวขวัญทิชา สายสุมาลย์
 • งานการประชุม
 • 0632046037
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวฤทัย ตระกูลสุนทรชัย
 • นางสาวฤทัย ตระกูลสุนทรชัย
 • งานการประชุม
 • 0632046038

แผนกตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวภัทรียา เอื้อวงศ์อารีย์
 • นางสาวภัทรียา เอื้อวงศ์อารีย์
 • หัวหน้าแผนก
 • 0655218474
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวสุภารัตน์ ภูเจริญ
 • นางสาวสุภารัตน์ ภูเจริญ
 • หัวหน้างานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

แผนกอำนวยการและบุคคล

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวนภัทร โพธิบุตร
 • นางสาวนภัทร โพธิบุตร
 • รักษาการหัวหน้าแผนก
 • 0632046046
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางปิยะธิดา มานะปิยะ
 • นางปิยะธิดา มานะปิยะ
 • หัวหน้างานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานสมาชิก และการประชุมใหญ่
 • 0655218993
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวราตรี พินชัยศรี
 • นางสาวราตรี พินชัยศรี
 • งานจัดทำงบประมาณ งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์
 • 0632046047
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายมงคล สะมันยี
 • นายมงคล สะมันยี
 • งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานจัดเก็บ ควบคุม ปรับปรุงเอกสาร และทำลายเอกสาร
 • 0632046048
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายพันศักดิ์ กะลัมพะวณิช
 • นายพันศักดิ์ กะลัมพะวณิช
 • งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานสมาชิก และการประชุมใหญ่
 • 0632046049
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวศรินทร สุขขี
 • นางสาวศรินทร สุขขี
 • งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
 • 0632046050
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาววิชชุดา หมุดเพ็ชร์
 • นางสาววิชชุดา หมุดเพ็ชร์
 • งานจัดเก็บ ควบคุม ปรับปรุงเอกสาร และทำลายเอกสาร
 • 0922470418
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายชาคริต มณี
 • นายชาคริต มณี
 • งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจัดเก็บ ควบคุม ปรับปรุงเอกสาร และทำลายเอกสาร
 • 0632046051

แผนกสื่อสารองค์กร และสวัสดิการสมาชิก

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวโกลัญญา เตวิชทักดนัย
 • นางสาวโกลัญญา เตวิชทักดนัย
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046029
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายพรรษ์นรา แสงสุริยา
 • นายพรรษ์นรา แสงสุริยา
 • หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 • 0632046030
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวกฤศ์ภิมณฑ์ อดิศวงษ์สกุล
 • นางสาวกฤศ์ภิมณฑ์ อดิศวงษ์สกุล
 • งานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • 0632046033

แผนกเงินฝาก การเงินและการลงทุน

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน
 • นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046052
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวชลธิชา ศุภโชครังสรรค์
 • นางสาวชลธิชา ศุภโชครังสรรค์
 • หัวหน้างานข้อมูลรับ-จ่ายและการระดมทุน งานควบคุมบัญชีรับ-จ่ายเงินฝาก
 • 0632046053
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวอนัญพร ชูทับทิม
 • นางสาวอนัญพร ชูทับทิม
 • งานรับและจ่ายเงินฝาก
 • 0632046054
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวดลยา สะมันยี
 • นางสาวดลยา สะมันยี
 • งานการเงิน สถาบันการเงิน
 • 0632046055
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายวัชรวิทย์ ยัสพันธุ์
 • นายวัชรวิทย์ ยัสพันธุ์
 • งานการลงทุน
 • 0908995615
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวรุ่งอรุณ รักวีรธรรม
 • นางสาวรุ่งอรุณ รักวีรธรรม
 • งานการรับเงิน งานการจ่ายเงิน
 • 0908995616
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวชลลดา ลายนารี
 • นางสาวชลลดา ลายนารี
 • งานการเงิน สถาบันการเงิน
 • 0908995617

แผนกบัญชี

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางกานดา อุสาหะ
 • นางกานดา อุสาหะ
 • หัวหน้าแผนก
 • 0908995618
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวกุลนันท์ พินชัยศรี
 • นางสาวกุลนันท์ พินชัยศรี
 • หัวหน้างานจัดทำรายงานทางบัญชี
 • 0908995620
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวดาริกา ทองสุข
 • นางสาวดาริกา ทองสุข
 • หัวหน้างานงานบัญชีและงานตรวจสอบควบคุมทุนเรือนหุ้นเงินกู้
 • 0908995619
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวศิริรัต แซ่จู
 • นางสาวศิริรัต แซ่จู
 • งานตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และตรวจสอบการจัดทำข้อมูล
 • 0908995621

แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางวิลาวรรณ ชินสมบูรณ์
 • นางวิลาวรรณ ชินสมบูรณ์
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046018
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางนันทพร โชติกะสุภา
 • นางนันทพร โชติกะสุภา
 • หัวหน้างานอนุมัติและป้อนข้อมูลเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • 0632046019
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวนิติญาภรณ์ ขุนสุนทร
 • นางสาวนิติญาภรณ์ ขุนสุนทร
 • งานตรวจสอบสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและหลักประกัน
 • 0632046020
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวสมวลี เนียมณรงค์
 • นางสาวสมวลี เนียมณรงค์
 • งานตรวจสอบสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและหลักประกัน
 • 0632046021
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวกชมน มากศิริ
 • นางสาวกชมน มากศิริ
 • งานอนุมัติและป้อนข้อมูลเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • 0632046022

แผนกเงินกู้สามัญ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวสุคนธรส บุญยัง
 • นางสาวสุคนธรส บุญยัง
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046011
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางหนึ่งฤทัย บุญสุภา
 • นางหนึ่งฤทัย บุญสุภา
 • หัวหน้างานตรวจสอบการประกันเงินกู้
 • 0632046013
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายชัชวาล ขาวขุนชิต
 • นายชัชวาล ขาวขุนชิต
 • งานป้อนข้อมูลและธุรกรรมเงินกู้สามัญ
 • 0632046014
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายอนุรักษ์ สุยสำอางค์
 • นายอนุรักษ์ สุยสำอางค์
 • งานป้อนข้อมูลและธุรกรรมเงินกู้สามัญ
 • 0632046015
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวภาวิน ทองแย้ม
 • นางสาวภาวิน ทองแย้ม
 • งานตรวจสอบสัญญาเงินกู้สามัญและหลักประกัน
 • 0632046016
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาววรรณิศา โคตรภูธร
 • นางสาววรรณิศา โคตรภูธร
 • งานป้อนข้อมูลและธุรกรรมเงินกู้สามัญ
 • 0632046017
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวอภิญญา ด้วงเพ็งรักษ์
 • นางสาวอภิญญา ด้วงเพ็งรักษ์
 • งานป้อนข้อมูลและธุรกรรมเงินกู้สามัญ
 • 0632046034

แผนกเงินกู้พิเศษ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายศิวกร สุทธิคีรี
 • นายศิวกร สุทธิคีรี
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046023
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายณัฐวัฒน์ ยุทธประเสริฐ
 • นายณัฐวัฒน์ ยุทธประเสริฐ
 • หัวหน้างานอนุมัติและป้อนข้อมูลทำนิติกรรมเกี่ยวกับหลักประกันและธุรกรรมเงินกู้พิเศษ
 • 0632046024
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายกฤษฎา ทองคำพันธุ์
 • นายกฤษฎา ทองคำพันธุ์
 • งานตรวจสอบสัญญาเงินกู้พิเศษและหลักประกัน งานประกันภัย และหลักประกัน
 • 0632046025

แผนกกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายรณยศ เกียรติวานิชกุล
 • นายรณยศ เกียรติวานิชกุล
 • หัวหน้างานสืบทรัพย์และบังคับคดี
 • 0632046027
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายมัตติกร นาคกล่อม
 • นายมัตติกร นาคกล่อม
 • งานสืบทรัพย์และบังคับคดี
 • 0632046028
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ
 • นางสาวจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ
 • งานกฎหมายและงานคดี
 • 0632046031
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายณัฐพงษ์ จันตะบุญ
 • นายณัฐพงษ์ จันตะบุญ
 • งานกฎหมายและงานคดี
 • 0632046032

แผนกทะเบียนหุ้น และติดตามเร่งรัดหนี้

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวสุริษา แต่งตั้ง
 • นางสาวสุริษา แต่งตั้ง
 • หัวหน้าแผนก
 • 0632046039
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวจันตนา ปุ่นปฐม
 • นางสาวจันตนา ปุ่นปฐม
 • หัวหน้างานบอกเลิกสัญญา งานติดตามและเร่งรัดหนี้ที่ชำระไม่ตรงตามกำหนด
 • 0632046043
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวปุณยนุช เกษรา
 • นางสาวปุณยนุช เกษรา
 • หัวหน้างานควบคุมการออกจากสมาชิกและการคืนค่าหุ้น
 • 0632046041
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายศรนรินทร์ บุญญานิตย์
 • นายศรนรินทร์ บุญญานิตย์
 • งานติดตาม และเร่งรัดหนี้ที่พ้นสภาพเป็นสมาชิก
 • 0632046012
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวจีรณา สุขเกษม
 • นางสาวจีรณา สุขเกษม
 • งานประนีประนอมและปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • 0632046045
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาววิภา สิงห์เถื่อน
 • นางสาววิภา สิงห์เถื่อน
 • งานประนีประนอมและปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • 0632046044
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวอภิศรา ศรีวรรณ
 • นางสาวอภิศรา ศรีวรรณ
 • งานติดตาม และเร่งรัดหนี้ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 • 0632046042
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นางสาวประภาวัลย์ อยู่รุ่งเรือง
 • นางสาวประภาวัลย์ อยู่รุ่งเรือง
 • งานตรวจสอบและจัดทำข้อมูล
 • 0632046040

แผนกประมวลผล

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายสุชน กรกระโทก
 • นายสุชน กรกระโทก
 • หัวหน้าแผนก
 • 0908995622
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายสมมาตร แซ่จู
 • นายสมมาตร แซ่จู
 • หัวหน้างานวิเคราะห์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 0908995624
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ทวีผล
 • ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ทวีผล
 • งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 • 0908995623
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายพีรพล พิมพ์รัตน์
 • นายพีรพล พิมพ์รัตน์
 • งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 0908995625
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายชุมพล จิตต์พิพัฒน์
 • นายชุมพล จิตต์พิพัฒน์
 • งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 0908995626
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.กสท. นายสรชัย อินทโสตถิ
 • นายสรชัย อินทโสตถิ
 • งานควบคุมฐานข้อมูลระบบงาน
 • 0908995627
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์